Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring

Här beskrivs kort vad olika Rättsskyddsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader, rättegångskostnader och motpartskostnader i tvist som prövas eller kan prövas som tvistemål i tingsrätt eller i statens va-nämnd, i mark- och miljödomstol enligt vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol i Sverige eller motsvarande instanser i övriga nordiska länder.


Rättsskydd Köp och försäljning av fastighet

Rättsskydd Miljö- och arbetsmiljöbrott

Rättsskydd Patentintrång