Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring

Här beskrivs kort vilken typ av skadehändelser de olika delarna i egendomsförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Brand, Inbrott & Vatten

Brand, inbrott, skadegörelse, vattenutströmning, storm och naturskador som orsakar fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.


Allrisk

Plötslig och oförutsedd skada på utvalt objekt eller all försäkrad egendom. Kan gälla inifrån eller utifrån kommande skador eller både och.


Cistern

Plötslig och oförutsedd fysisk skada på cistern och vätska i cisternen.


Entreprenad

Oförutsedd skada på entreprenadarbeten, befintlig egendom och hjälpmedel på arbetsområde.


Fel efter garantitiden

Skada på entreprenad som framträder och upptäcks efter garantitidens utgång och som beror på fel i entreprenörens arbete för vilka entreprenören ansvarar. Försäkringen gäller även för skada som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel.


Glas

Bräckage, sönderslagning eller stöld av glas, skylt och markis i inredning, fönster eller dörr.


Sanering & Husbock

Sanering av bostadsohyra och reparation av byggnad som har blivit angripen och skadad av virkesförstörande insekter.


Kyl- & frys

Skada på varor som uppstår genom oförutsedd temperaturförändring i kyl eller frys samt oförutsedd utströmning av köldmedium.


Maskin

Plötslig och oförutsedd skada på maskiner i verksamheten och/eller i byggnad. Kan gälla inifrån eller utifrån kommande skador eller både och.


Merkostnad forceringsåtgärder

Merkostnader för forceringsåtgärder i samband med återställande av ersättningsbar skada på entreprenadarbeten.


Merkostnad myndighetskrav

Merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighets beslut eller för byggnader gällande normer måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan.


Oljeskada

Skador på egen och/eller tredje mans egendom som orsakas av oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska.


Rån

Egendomsskada vid rån och överfall.


Värmekulvert

Oförutsedd skada på värmekulvertanläggning.


Åtkomst- & återställandekostnader

Erforderliga kostnader för lokalisering och friläggning av fel för att avhjälpa ersättningsbar skada på entreprenadarbeten. Kostnad för återställande ersätts också.