Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Här beskrivs kort vad de olika delarna i avbrottsförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Driftsavbrott

Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, samt skadebegränsande kostnader.


Avbrott vid arbetsoförmåga

Rörelsens fasta kostnader vid täckningsbidragsförlust till följd av anställds arbetsoförmåga på grund av dödsfall, sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension.


Extrakostnad

Rimliga kostnader för ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla verksamheten efter ersättningsbar egendomsskada.


Hyresförlust

Minskning av hyresintäkt till följd av en ersättningsbar egendomsskada.


Maskinavbrott

Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av en ersättningsbar maskinskada.


Smittavbrott

Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av smittsam sjukdom där myndighet, läkare eller veterinär ingriper för att hindra spridning av sjukdomen.


Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt