Övriga försäkringar

Övriga Försäkringar

Här beskrivs ytterligare några försäkringsformer. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 


Förmögenhetsbrott

Skada genom att arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten gjort sig skyldig till förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld som medför personlig vinning för någon samt skada genom att någon i brottslig avsikt gör sig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken.


Databrott

Skada genom dataintrång. Kan ersätta utredning och analys av intrånget, återställande och återskapande, driftsavbrott, skadeståndskrav, ID- & kreditövervakning, notifieringskostnader, utpressning och varumärkesskydd.


Bolags- & ID-kapning

Ekonomisk skada eller förlust när någon obehörigen ändrar uppgifter i register, eller begår bedrägeri till skada för företaget. Omfattar bevakning, assistans med återställande, utredning, utomstående olovlig kortdebitering, spärrservice och fakturaköp av privatperson som utger sig för att vara någon annan.


Garanti/Kredit

Färdigställande, byggsäkerhet, fullgörandegaranti, garantidsgaranti, anbudsgaranti, insatsgaranti, förskottsgaranti, resegaranti, IATA-garanti, betalningsgaranti, hyresgaranti, tullgaranti eller individuellt anpassad garanti.


Återkallelse

Kostnader för varningsinformation eller återkallelse av en vara eller tjänst som kan åläggas företaget enligt produktsäkerhetslagen.