Juridik

Juridisk info

Juridisk information

 

Registrering, tillstånd och tillsyn

Bolagsverket är registereringsmyndighet. För kontroll av vår registrering:

Bolagsverket, 85181 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670.

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se


Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. För kontroll vårt tillstånd:

Finansinspektionen, Box 7828, 10397 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00.

E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se


Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Faval Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.


Försäkringen är tecknad via vår branschorganisation Tydliga och försäkringsgivare är Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Faval Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot Nordeuropa Försäkring via deras Skadekonsult Nordic Loss Adjusting AB. Högsta ersättning som betalas ut vid en enskild skada ska enligt FI:s föreskrifter FFFS2018:10 vara minst 1 250 000 euro per skada och totalt 2 500 000 euro för alla skador under ett år. För våra kunders trygghet Faval Försäkring i Umeå utöver minimibeloppet lagt till ett överskjutande försäkringsbelopp på 30 000 000 kronor.


Klagomål och Tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Fond & Försäkringshuset AB en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig. Om ni är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska det göras skriftligen till Fond & Försäkringshusets klagomålsansvarige:


Tydliga AB | Klagomålsansvarig | Bergsbovägen 11, 19135 Sollentuna | E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se


Ni kan även vända er till allmän domstol.


Om du är konsument kan du vända dig till:


Konsumenternas Försäkringsbyrå | www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå | www.konsumenterna.se

Konsumentverket (Hallå konsument) | www.hallakonsument.se

Konsumentrådgivningen i din kommun | www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden | www.arn.se

 

 

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt