VD & Styrelseansvar

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse kan tecknas för aktiebolag. Försäkringen gäller för VD och samtliga styrelseledamöter (de försäkrade). 


Försäkringen kan ej tecknas för följande bolag

  • Finansiella institutioner samt företag med negativt eget kapital:
  • Bolag med aktier noterade på publik handelsplats:
  • Brf samt Idrottsföreningar / stiftelser  

 

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det personliga skadeståndsansvar som befattningshavare kan drabbas av i sin ledande funktion. Försäkringen omfattar ersättningsanspråk avseende förmögenhetsförlust som framställs mot försäkrad i dennes funktion som VD, vice VD, styrelseledamot, suppleant eller i förekommande fall stiftelseförvaltare, syssloman i samfällighetsförening och firmatecknare samt utökningar enligt gällande villkor.

 

Begränsningar, den gäller till exempel inte för

  • Uppsåtliga / rättsstridiga handlingar
  • Olaglig personlig vinning
  • Baserad på avslutad eller pågående tvist
  • Person och sakskada, dock inget undantag för arbetsrättsligt krav
  • händelser eller felhandlingar som inträffat efter ägarförändring, till exempel försäljning eller börsintroduktion

 

När du/ni har vår ansvarsförsäkring för VD och styrelse hjälper vi till med att

utreda om de försäkrade är skadeståndsskyldiga

förhandla med den som kräver skadestånd

föra de försäkrades talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna

betala det skadestånd som de försäkrade kan bli skyldigt att betala

 

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är valbart, från 1 000 000 kr upp till 10 000 000 kr och gäller för samtliga ersättningsanspråk under försäkringstiden. Annat försäkringsbelopp kan erbjudas i vissa fall vid separat underwriting från RSG.

 

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Europeiska Unionen, inklusive Norge, Island och Schweiz.

Ansökan om VD & Styrelseansvar

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger 

g

VD & Styrelseansvar