Hotellförsäkring

Hotellförsäkring inkl fastighet

Ansökan Hotellförsäkring inkl fastighet

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger

Förklaringar

 

BB (Basbelopp) = 2020 / 47 300 kr

 

Verksamhet

 

Här anger du vilken typ av restaurang som bedrivs. Det finns 10 olika klasser.

 

1. Fastighetsägare / Verksamhetsdrift

 

2. Enbart Verksamhetsdrift

 

3. Enbart fastighetsägare


 

Byggnadsklasser

 

BKL 1 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av helt i sten eller betong

 

BKL 2 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av plåt och stål

 

BKL 3 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av delvis trä

 

 

Årsomsättning

 

Med årsomsättning förstås försäljningssumman exklusive mervärdeskatt enligt årsredovisningen för senaste räkenskapsåret.

 

 

Försäkringsställe

 

Här anger man var verksamheten bedrivs, har man flera försäkringsställen skall alla försäkringsställen anges. Adress, postnr & ort.

 

 

Maskinerier/Inventarier/varor!

 

Återanskaffningsvärdet på maskinerier, inventarier & varulager inom försäkringsstället (även egen bekostad inredning)

 

 

Varor i kyl & frys

 

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

 

Man kan välja till 2 bb till 10 bb

 

 

Vin, sprit elller öl

 

I grundförsäkringen ingår stöldbegärlig egendom till 1bb men vill man ha ett utökat skydd för Vin, Sprit & tobak kan man tilläggsförsäkra detta.

 

Försäkringsbelopp som kan väljas 100.000 kr, 250.000 kr, 500.000 kr.

 

 

Ansvarstid på avbrott

 

Ansvarstid anger den tid som försäkringsbolaget längst ersätter en avbrottsskada. Standard är 12 månader men man kan välja 18 månader om så önskas. Rekommendationer:

 

12 månader för bolag med oms från 2 milj till 15 milj.

 

18 månader för bolag med oms från 16 milj till 30 milj.

 

 

Epidemiavbrottsförsäkring

 

Omfattar avbrott som beror på att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Ansvarstiden är 12 månader.

 

Försäkringsbeloppet är i grunden 1 mkr men kan höjas till 2 mkr, 5mkr eller 10 mkr.

 

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer.

 

 

Krisförsäkringen

 

Gäller vid krisbehandling hos psykolog eller hos annan som är utbildad att genomföra stödsamtal eller krisbearbetning. Skadehändelser som ersätts kostnaden för krisbehandling om anställd, i tjänsten, råka ut för någon av dessa skadehändelser: brand, inbrott, rån, försök till rån, överfall, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.

 

 

Rånoffer & Överfallsförsäkring

 

Ger ekonomisk ersättning till anställd om denna drabbas av personskada och kränkning, som orsakas genom till exempel rån eller misshandel, i de fall gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

 

Skadehändelser som ersätts, personskada eller kränkning genom, rån, försök till rån, misshandel eller annat uppsåtligt våld eller arbetsplatsolycka.