Hotellförsäkring

Hotellförsäkring inkl fastighet

I denna Hotellförsäkring ingår följande moment som grund:

 

 

 

 • Egendomsförsäkring (Från 1 milj upp till 30 milj)
 • Avbrottsförsäkring (ansvarstid 12 mån)
 • Ansvarsförsäkring (10 milj per skada)
 • Rättsskyddsförsäkring (5 bb)
 • Kundolycksfall
 • Epedemiavbrott
 • Vin & spritförsäkring (1 bb)
 • Kyl & frysförsäkring (upp till 1 bb ingår)
 • Uteservering (ingår upp till 5 bb)
 • Krisförsäkring
 • Rånoffer & Överfallsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring (500 000 kr)

 

Man kan även höja eller lägga till följande moment:

 

 • Höjning av Kyl & frysförsäkring
 • Höjning av Vin & spritförsäkring
 • Höjning av ansvarstid vid avbrott
 • Kockförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Vd & Styrelseansvarsförsäkring

 

Förklaringar på tilläggsförsäkringar som man kan lägga till!

 

Kockförsäkring

 

En sjukavbrottsförsäkring säkerställer att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en sjukavbrottsförsäkring täcker.

 

 

Ersättningsbeloppet för avbrottsförsäkringen börjar utbetalas efter 30 dagars karens, under en ersättningsperiod om maximalt 12 månader.

 

 

Avbrottsförsäkring har tre olika försäkringsbelopp som kan tecknas 1,5% av ppb (682 kr/dag) eller 2,5% av ppb (1 137 kr/dag) samt 3,5% av pbb

 

(1 592 kr/dag), utan att behöva visa upp underlag på kostnadsposter i bokslutet vid ett eventuellt avbrott.

 

 

Tjänstereseförsäkringen

 

Gäller i hela världen för resor upp till ett år i hela världen och för semester under maximalt 45 dagar i anslutning till tjänsteresa.

 

Gäller alla anställda *

 

Försäkringen gäller för alla anställda på företaget och ger ett bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, dygnet runt. Från det korta uppdraget i företagets närområde till den långa resan ut i världen.


Vd & Styrelseansvarsförsäkring

 

Försäkringen gäller för det personliga skadeståndsansvar som

 

befattningshavare kan drabbas av i sin ledande funktion. Försäkringen omfattar ersättningsanspråk avseende

 

förmögenhetsförlustsom framställs mot försäkrad i dennes funktion som VD, vice VD, styrelseledamot,

 

suppleant eller i förekommande fall stiftelseförvaltare,syssloman i samfällighetsförening och

 

firmatecknare samt utökningar enligt gällande villkor.

Ansökan Hotellförsäkring inkl fastighet

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger

Förklaringar

 

BB (Basbelopp) = 2020 / 47 300 kr

 

Verksamhet

 

Här anger du vilken typ av restaurang som bedrivs. Det finns 10 olika klasser.

 

1. Hotell med personal dygnet runt

 

2. Hotell med personal del av dygnet

 

3. Hotell & Konferensanläggning med personal dygnet runt

 

4. Hotell & Konferensanläggning med personal del av dygnet


6. Restaurang öppet senast kl 01:00

 

7. Restaurang öppet efter 01:00


8. Spaverksamhet


9. Camping


10. Camping med stuguthyrning

 

 

Byggnadsklasser

 

BKL 1 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av helt i sten eller betong

 

BKL 2 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av plåt och stål

 

BKL 3 = Verksamheten inrymd i byggnad byggd av delvis trä

 

 

Årsomsättning

 

Med årsomsättning förstås försäljningssumman exklusive mervärdeskatt enligt årsredovisningen för senaste räkenskapsåret.

 

 

Försäkringsställe

 

Här anger man var verksamheten bedrivs, har man flera försäkringsställen skall alla försäkringsställen anges. Adress, postnr & ort.

 

 

Maskinerier/Inventarier/varor!

 

Återanskaffningsvärdet på maskinerier, inventarier & varulager inom försäkringsstället (även egen bekostad inredning)

 

 

Varor i kyl & frys

 

Försäkringen betalar skada på kylda och frysta varor på försäkringsställe vid t.ex. kompressorhaveri eller strömavbrott.

 

Man kan välja till 2 bb till 10 bb

 

 

Vin, sprit elller öl

 

I grundförsäkringen ingår stöldbegärlig egendom till 1bb men vill man ha ett utökat skydd för Vin, Sprit & tobak kan man tilläggsförsäkra detta.

 

Försäkringsbelopp som kan väljas 100.000 kr, 250.000 kr, 500.000 kr.

 

 

Ansvarstid på avbrott

 

Ansvarstid anger den tid som försäkringsbolaget längst ersätter en avbrottsskada. Standard är 12 månader men man kan välja 18 månader om så önskas. Rekommendationer:

 

12 månader för bolag med oms från 2 milj till 15 milj.

 

18 månader för bolag med oms från 16 milj till 30 milj.

 

 

Epidemiavbrottsförsäkring

 

Omfattar avbrott som beror på att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Ansvarstiden är 12 månader.

 

Försäkringsbeloppet är i grunden 1 mkr men kan höjas till 2 mkr, 5mkr eller 10 mkr.

 

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Brottet kan begås mot företaget eller företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer.

 

 

Krisförsäkringen

 

Gäller vid krisbehandling hos psykolog eller hos annan som är utbildad att genomföra stödsamtal eller krisbearbetning. Skadehändelser som ersätts kostnaden för krisbehandling om anställd, i tjänsten, råka ut för någon av dessa skadehändelser: brand, inbrott, rån, försök till rån, överfall, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.

 

 

Rånoffer & Överfallsförsäkring

 

Ger ekonomisk ersättning till anställd om denna drabbas av personskada och kränkning, som orsakas genom till exempel rån eller misshandel, i de fall gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

 

Skadehändelser som ersätts, personskada eller kränkning genom, rån, försök till rån, misshandel eller annat uppsåtligt våld eller arbetsplatsolycka.

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt