Garantiförsäkring

Fullgörandegaranti & Färdigställandeskydd

FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING

En färdigställandeförsäkring är ett idag obligatoriskt skydd vid nybyggnation av t ex villor, radhus mm samt vid bygglovspliktiga åtgärder som t ex större renoveringar. Det är byggnadsnämnden i berörd kommun som avgör om färdigställandeskydd krävs. Om det krävs en färdigställandeförsäkring ska en sådan uppvisas för byggnadsnämnden innan startbesked kan lämnas.

Färdigställandeförsäkringen skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena, kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning*, samt kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som anmärkts av besiktningsman. Ersättning kan lämnas i de fall då entreprenören går i konkurs, eller av andra skäl inte kan fullgöra sina åtaganden. Det ger en extra trygghet för byggherren ifall det värsta skulle inträffa.


BYGGSÄKERHET

De flesta entreprenadkontrakt innehåller ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar att åtagandet under entreprenaden kan fullgöras. Säkerheten gäller även ansvaret under den så kallade garantitid som följer efter att entreprenaden är färdig. Byggsäkerheten är en kombination av vår fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som skyddar beställare mot eventuella merkostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande enligt entreprenadavtalet under entreprenadtiden eller under garantitiden.


FULLGÖRANDEGARANTI

För att ett entreprenöravtal skall slutas, ställer i regel beställaren som villkor att entreprenören lämnar fullgörandegaranti. Om så krävs kompenserar Fullgörandegarantin beställaren för till exempel de extrakostnader och fel som kan uppstå vid utebliven leverans eller färdigställande av en entreprenad. Garantin säkerställer också att själva leveransen eller entreprenaden fullföljs om entreprenören går i konkurs. För byggbranschen finns en särskilt anpassad garanti. Det är en kombination av fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som kallas Byggsäkerhet.


GARANTITIDSGARANTI

När en byggentreprenad eller installation är färdig, är det vanligt med en så kallad garantitid där entreprenören ansvarar för eventuella fel och brister som kan uppstå under garantitiden. Vår garantitidsgaranti är i regel två eller fem år beroende på typ av entreprenad eller installation, men kan självklart anpassas efter behov. En garantitidsgaranti säkerställer att fel och brister åtgärdas även om entreprenören till exempel skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet under denna tid. För byggbranschen finns en särskilt anpassad garanti. Det är en kombination av fullgörandegaranti och garantitidsgaranti som kallas Byggsäkerhet.


INSATSGARANTI

Vid ny- och ombildningar av bostadsrättsföreningar måste det ofta ställas en så kallad insatsgaranti för att föreningen ska få tillåtelse att upplåta bostadslägenheter. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.

I den ekonomiska planen ska redovisas slutlig kostnad för föreningens anskaffning. Om slutlig kostnad inte kan anses känd så måste insatsgaranti ställas. Boverkets nya allmänna råd om ekonomiska planer innebär att slutlig kostnad inte kan anses känd om det vid upplåtelse inte finns ett protokoll för godkänd slutbesiktning.

Insatsgarantin tecknas normalt av projektören på föreningens vägnar och till förmån för medlemmarna och gäller i de fall de har laglig rätt att häva köpet och återfå sina insatser och upplåtelseavgifter och om föreningen då inte kan återbetala dessa. En medlem kan göra anspråk på hävning och återbetalning från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt. Försäkringen gäller från att upplåtelseavtal ingås och ska återkallas från Bolagsverket när ettårsperioden löpt ut.


FÖRSKOTTSGARANTI

En förskottsgaranti används för att säkerställa en återbetalning av ett förskott till köparen/beställaren i det fall en leverans skulle utebli eller vara felaktig, till exempel på grund av obestånd. Det är alltså köparen/beställaren som ställer krav på att säljaren tecknar en garanti som gäller från det att säljaren fått förskottet. Beloppet på garantin motsvarar förskottsbetalningen, det vill säga ofta 10 till 30% av ordersumman. Förskottsgarantin är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar och den gäller utan självrisk. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den.


ANBUDSGARANTI

Vid exempelvis större entreprenader kan beställaren kräva säkerhet för att entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud. Detta krav på säkerhet kan vi lösa genom att, på uppdrag av dig som entreprenör, utfärda en anbudsgaranti till beställaren. Om beställaren väljer er som entreprenör till arbetet kan vi sedan enkelt utfärda en Byggsäkerhetsförsäkring som gäller under entreprenad- och garantitiden. Anbudsgarantin är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar och den gäller utan självrisk. När garantitiden är slut behöver garantin inte återsändas till oss, så du slipper bevaka den.

Ansökan om fullgörandegaranti & färdigställandeskydd

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger