Båt försäkring

Offertansökan Båtförsäkring

Vi säljer inte försäkringar


Vi köper dem åt dig

 

Har du det bästa försäkringsavtalet till det lägsta priset?

 

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi ta fram förslag till förbättringar.


Kaskoförsäkring

Fartygets kaskoförsäkring är fartygets skadeförsäkring. Fartyget försäkras till sitt fulla värde, varvid försäkringen, beroende på omfattningen av det skydd man har valt (anpassas efter redarens behov), ersätter totalförlust, bärgning, partiella skador på det egna fartyget, kollisionsansvar, isskador (förutsätter isklass), maskinskador samt fartygets bidrag i gemensamt haveri.


Kasko- och fraktintresse

Kaskointresseförsäkringen är ett skydd mot totalförlust av det försäkrade fartyget. En totalförlust av fartyget kan försätta redaren i en situation där det försäkrade kaskovärdet är otillräckligt för att täcka kostnader för att ersätta det förlorade fartyget. Kaskointresseförsäkringen gör det möjligt för redaren att skaffa ersättningstonnage och dämpa de ekonomiska effekterna av en totalförlust. Genom en fraktintresseförsäkring kan rederiet skydda sig för förlusten av långsiktigt framtida inkomstbortfall och ger på så sätt ett skydd för inkomstbortfall som är exkluderat i loss of hire försäkringen. Försäkringsvärdet för vardera försäkringen utgör normalt maximalt 25 % av kaskoförsäkringsvärdet.


Loss of Hire (Avbrottsförsäkring)

Med en Loss of Hire eller avbrottsförsäkring kan rederiet försäkra den intäkt som rederiet går miste om vid en inträffad skada, förutsatt att skadan på fartyget blir eller skulle ha blivit ersatt av kaskoförsäkringen. Undantaget är händelser som leder till totalförlust. Försäkringens omfattning och premie avtalas utgående från en överenskommen dagsersättning under en viss tid per skadefall och år. Dagsersättningen bör motsvara redarens verkliga intäktsförlust om fartyget drabbas av driftavbrott.


Krigskasko

Kasko- och intresseförsäkringen utesluter skadehändelser till följd av krigshandlingar, civila oroligheter, sabotage, terrorism, kvarstad, konfiskering m.m. Dessa risker täcks genom en krigsförsäkring som skräddarsys och anpassas till fartygets övriga försäkringar. Krigsförsäkringen kan göra det möjligt för ett fartyg att operera i vatten som är drabbade av oroligheter och normalt exkluderade från försäkringsskyddet även om detta innebär en tilläggspremie.


Inteckningshavarförsäkring

En inteckningshavares intresse som är noterat som medförsäkrad i fartygets kaskoförsäkring kan ytterligare försäkras separat genom en inteckningshavarförsäkring. Denna försäkring skyddar inteckningshavaren i sådana fall där redarens försäkringar inte betalar p.g.a. dennes vårdslöshet eller brott mot försäkringsvillkoren. En sådan situation skulle t.ex. kunna vara att bryta mot fartområdesrestriktionerna i villkoren. Det försäkrade beloppet är normalt lånebeloppet som dock inte får överstiga fartygsvärdet.


P&I-försäkring

Protection & Indemnity

P&I-försäkringen är en av redarens grundläggande försäkringar som omfattar redarens eller operatörens legala skadeståndsansvar i samband med fartygs­driften. P&I-försäkringen är en ansvars­­försäkring som även fungerar som ett tillägg till redarens kaskoförsäkring, genom att komplettera kasko­försäkringens ansvarsskydd vid exempelvis kollision och gemensamt haveri.

Redarens drift av ett fartyg är förknippat med ett flertal risker och situationer som kan komma att medföra juridiskt skadeståndsansvar mot utomstående personer. P&I-försäkringen ger redaren försäkrings­skydd för skadestånd som redaren eller operatören i sin verksamhet kan bli skyldig att erlägga åt tredje man.  Genom att teckna en P&I-försäkring försäkrar redaren sitt juridiska skadeansvar mot tredje man. 


Vad täcker försäkringen

P&I-försäkringen täcker inte redarens fulla ansvar utan omfattar i villkor eller i försäkringsavtal särskilt angivna och avtalade ansvarsområden, vilket gör försäkringen flexibel och medför möjligheten att utforma försäkringsskyddet utifrån redarens specifika behov. Följande ansvar som enligt lag kan åläggas redaren gentemot tredje man är exempel på ansvar som försäkringen kan omfatta och ofta omfattar:


 • ANSVAR FÖR PERSONER 
  Redarens ansvar i samband med personskada, dödsfall, förlust av personlig egendom och skada på eller förlust av resgods för besättning, passagerare, andra personer ombord på fartyget samt övriga personer i anslutning till fartyget.


 • ANSVAR FÖR LAST 
  Redarens ansvar till följd av skada på eller förlust av last transporterad ombord.


 • ANSVAR FÖR UTSLÄPP 
  Redarens ansvar till följd av utsläpp av olja eller annan substans, saneringskostnader i samband med utsläpp och kostnader för att förhindra utsläpp.


 • ANSVAR FÖR ANNAN EGENDOM 
  Redarens ansvar för förlust av eller skada på egendom som inte tillhör försäkringstagaren.


 • ANSVAR FÖR SAMMANSTÖTNING
  Redarens ansvar till följd av sammanstötning med annat fartyg eller annat fast eller flytande föremål som inte omfattas av kaskoförsäkringen. P&I-försäkringen kompletterar fartygets kaskoförsäkring genom att omfatta redarens ansvar till följd av sammanstötning som överstiger kaskoförsäkringsvärdet. 


 • VRAKBORTTAGNING
  Redarens ansvar för bärgning, bortskaffande, förstörande eller utmärkande av vrak, dess last eller utrustning. För en mer detaljerad beskrivning av försäkringens omfattning hänvisas till aktuella försäkrings­villkor som finns att läsa i vårt bibliotek.
 • SERVICE OCH HJÄLP MED BEDÖMNING AV SKADEÄRENDEN 
  Vår P&I-försäkringen erbjuder, förutom att omfatta redarens ansvar vid ett flertal situationer, även en möjlighet för redaren att få rådgivning och hjälp i samband med haveri, skador och i diverse övriga beslutsituationer där redaren är osäker på om denne är ansvarig eller inte. Vi ger redaren möjlighet att i skade­förebyggande syfte få råd och hjälp med exempelvis förhandling och besiktning.


Ansökan Båtförsäkring 

 

Innan ansökan behandlas måste en fullmakt signeras, så att vi får rätten att företräda er gentemot försäkringabolagen. Fullmakt hittar ni till höger.